โครงการรณรงค์
Safe Software, Safe Nation
เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องภัยไซเบอร์ ในบริบทของการใช้ซอฟต์แวร์ และส่งเสริมวิธีการใช้และบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ในการดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน
อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
ขั้นตอนง่ายๆ ในการตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์
01
จัดทำบัญชี รายการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 • 1.1

  บัญชีรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์ (License) รวมถึงซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส หรือฟรีแวร์

 • 1.2

  บัญชีรายการฮาร์ดแวร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานที่อนุญาตให้นำมาใช้ในธุรกิจ

 • 1.3

  บัญชีรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน หรือถูกติดตั้งลงในฮาร์ดแวร์แต่ละรายการ

02
ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างจำนวนซอร์ฟแวร์ที่ใช้งาน หรือถูกติดตั้ง และจำนวนสิทธิที่ได้รับตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นส์
 • 2.1

  หากจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งน้อยกว่าจำนวนสิทธิ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อธุรกิจ ให้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อหาวิธีดำเนินการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว

 • 2.2

  หากจำนวนซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งมากกว่าจำนวนสิทธิ ให้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อหาวิธีดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องในทันที

03
พิจารณาข้อปฏิบัติเพิ่มเติม และข้อควรระวัง
 • 3.1

  ตรวจหาซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่สร้างความเสี่ยงให้กับองค์กร หากตรวจพบรายการดังต่อไปนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขในทันที ได้แก่

  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งไว้ แต่ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายการซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้ง (ไม่ว่าจะมีสิทธิหรือไม่ก็ตาม)
  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหรือถูกติดตั้งอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิ หรือไลเซ่นส์
  • โปรแกรมที่ใช้เพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เช่น Crack หรือ Keygen
  • ข้อมูล Serial Number ของซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง
 • 3.2

  ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management หรือ SAM) ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีกระบวนการสอดส่องดูแล และบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้องและยั่งยืน

การใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายและไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นความผิดอาญา มีโทษทั้งจำและปรับ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิดำเนินคดีทางแพ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและชื่อเสียงองค์กร
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สมัครรับข่าวสารและกิจกรรมสัมมนา